21 February 2022

Onze aanpak

Woningbouwversnelling in vier stappen

Wij zorgen ervoor dat er goede besluiten worden genomen. Dit doen we door een goede voorbereiding en heldere fasering. Door veel energie in de voorbereiding en fasering te steken zorg je ervoor dat je besluiten maar een keer hoeft te nemen en voorkom je het nemen van onnodige besluiten.

Sinds 2007 begeleiden wij op deze manier gemeenten bij het verkrijgen van inzicht in hun woningbouwopgave en projectorganisatie en de uitvoering van woningbouwprojecten. Daarbij hebben wij een aanpak ontwikkeld gericht op het efficiënter organiseren en realiseren van woningbouwprojecten. De aanpak gaat uit van inzicht in de projecten (voorbereiden), prioriteren (faseren) en keuzes maken (besluiten) en brengt structuur aan.

Stap 1: Inzicht in de projecten

We analyseren de lopende projecten en brengen projecten die nog in de pijplijn zitten in beeld. Door gesprekken met onder andere projectleiders zetten we projecten uit in de tijd door de verschillende projectfases te definiëren en mijlpalen en risico’s te benoemen. Ook zorgen we voor inzicht in de projectfinanciën.

Stap 2: Prioriteren en programmeren

De informatie uit stap 1 presenteren we in een helder en overzichtelijk totaalbeeld. We onderzoeken voor welke projecten versnelling mogelijk is en maken een prioritering. De basis voor de prioritering volgt uit een gesprek met de verantwoordelijke opdrachtgevers, uit gemeentelijk beleid en uit de ambities van het college. Om tegenvallers of vertraging op te vangen hanteren we 30% overcapaciteit. Dus 30% meer woningen plannen dan waar behoefte aan is. We monitoren de voortgang in de projecten met de woningbouwmonitor die we zelf hebben ontwikkeld. Daarmee hebben we een instrument in handen om tussentijds bij te sturen. We werken daarbij samen met partners die deze informatie op een dynamische en interactieve manier kunnen presenteren.

Stap 3: Structureren projectorganisatie

Als na stap 1 en 2 de inhoud staat, verleggen we onze aandacht naar de organisatie zodat deze ingericht is om versnelling te realiseren. Daarvoor richten we een stuurgroep in met de bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever, een regieteam en we organiseren een projectleidersoverleg. Hierbij werken we vanuit het gedachtengoed van Projectmatig Creëren. Als het nodig is verzorgen we individuele coaching voor de projectleiders.

Stap 4: Extra ondersteuning bieden (optioneel)

Als uit de voorgaande stappen blijkt dat de beschikbare capaciteit onvoldoende is om de projecten op te pakken, dan kunnen wij onze projectleiders aanbieden om een aantal projecten op te pakken. Uiteraard stemmen wij deze aanpak af op de specifieke vraag en behoefte van de opdrachtgever.